Prohlášení o zpracování osobních údajů

obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o.
se sídlem v Šumavských Hošticích 97
identifikační číslo: 60850850
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 3950
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pilyasekacky.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. HOBBYTECH, spol. s r.o., se sídlem v Šumavských Hošticích 97, IČ: 60850850, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3950 jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností HOBBYTECH, spol. s r.o. (dále jen „Správce“).

1.2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

2.2. Osobní údaje získává Správce přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

2.3. Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR


Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření nebo změnu dané smlouvy. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, zároveň je však sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. V některých případech je rozsah osobních údajů navíc přímo určen obecně závazným právním předpisem.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

 • Oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě, že subjekt údajů udělil souhlas pro zpracování osobních údajů


Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce.

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Subjekt údajů může udělit Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce.

3.2. Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

3.3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Správce na základě tohoto odvolání provede neprodleně výmaz dat ze svých databází.

3.4. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat např., pokud osobní údaje musí Správce mít pro zákonem stanovené účely.

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení; IČO, DIČ;
 • adresní údaje: adresa trvalého pobytu, telefon, emailová adresa;

 

5. Zpracovatelé osobních údajů

5.1. Zpracovávání osobních údajů prování Správce je svých provozovnách a v sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Zpracovávání probíhá manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje Správce i od zpracovatelů osobních údajů.

5.2. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli Správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Těmito zpracovateli jsou zejména dopravní, logistické a spediční firmy, poskytovatelé softwarových a internetových služeb apod.

5.3. Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

6. Práva subjektů údajů

6.1. Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

6.2. Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

6.3. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo smluvní zpracovatel Správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat Správce nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Správce nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
 • Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Doba uchování údajů

7.1. V případě zpracování osobních dat pro plnění smlouvy nebo právní povinnosti jsou lhůty uchování dat v souladu s právním předpisem, který danou povinnost Správci ukládá.

7.2. Není-li doba uchování osobních údajů stanovena, je Správce oprávněn uchovávat údaje pouze po dobu, po kterou trvá daná povinnost nebo právní vztah, popř. po jejich skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností.

7.3. V případě zpracování osobních dat na základě souhlasu subjektu jsou osobní data uchovávána po dobu pěti let.

8. Využívání souborů cookies

8.1. Cookies představují malý textový soubor, jenž obvykle obsahuje jedinečný identifikátor, a který je zaslán do prohlížeče Vašeho koncového zařízení a je umístěn v úložišti Vašeho koncového zařízení. Tento soubor obsahuje některé anonymní informace jako je identifikátor, název webové stránky, případně dobu trvání (okamžik expirace). Tento soubor může být dočasný a existuje v době Vašeho přihlášení na určitou webovou stránku anebo může mít trvalou povahu a zůstává v úložišti Vašeho koncového zařízení po dobu stanovené expirace nebo dokud není odstraněn uživatelem.

8.2. Cookies používáme především proto, abychom zajistili, že výše uvedené webové stránky řádně fungují, zjistili, jaké jsou Vaše preference, cílili obsah webových stránek tak, aby lépe odpovídal Vašim požadavkům, které vyplývají z toho, jak webové stránky procházíte a čemu při jejich procházení věnujete Vaši pozornost. Cookies rovněž využíváme pro určení, jaké služby Vás zajímají a následně Vám případně poskytli jejich nabídku. Cookies nepoužíváme, abychom zjistili Vaše další osobní údaje, avšak údaje, které jejich prostřednictvím máme k dispozici, můžeme případně spojit s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete jiným způsobem.

8.3. Typy cookies ukládané prostřednictvím webových stránek:

 • Systémové cookies


Tento typ cookies je nutný k samotnému provozu webových stránek..

 • Cookies zajišťující některé funkce webových stránek


Jsou významné například pro uchování volby některého z Vámi zvolených nastavení a usnadňují tak procházení webových stránek.

 • Cookies zajišťující personalizaci obsahu webových stránek


Tyto soubory cookies zaznamenávají Vaše návštěvy webových stránek, jaké odkazy jste sledovali a také, jaké oblasti webových stránek jste navštívil. Tyto informace používáme k tomu, abychom přizpůsobili Vašim preferencím webové stránky a jejich obsah.

8.4. Rozsah, v jakém jsou ukládány jednotlivé typy cookies, můžete ovlivnit především nastavením svého prohlížeče. Rovněž tak můžete dosavadní cookies, které jsou již umístěné v úložišti Vašeho koncového zařízení, odstranit. Prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče můžete rovněž požadovat upozornění týkající se ukládaných cookies. Podrobnější informace o nastavení cookies jsou k dispozici přímo v nastavení Vašeho prohlížeče, případně, prosím, nahlédněte do nápovědy Vašeho prohlížeče.

8.5. Změna rozsahu, v jakém umožníte využívat cookies, především rozhodnete-li se pro blokaci cookies, může ovlivnit váš komfort při procházení webových stránek, případně znemožní některé jejich funkce. Své rozhodnutí však můžete vždy změnit.

 

V Šumavských Hošticích 25.5.2018

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů (pdf)

Formulář souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf)

Formulář odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pdf)