Reklamační řád

obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o.
se sídlem v Šumavských Hošticích 97
identifikační číslo: 60850850
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 3950
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pilyasekacky.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pilyasekacky.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2. Prodávající: obchodní společnosti Hobbytech, spol. s r.o., se sídlem v Šumavských Hošticích 97, identifikační číslo: 60850850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3950 (dále jen „prodávající“).

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).

a) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Jeho práva jsou popsány v Obchodních podmínkách.

b) Podnikatelem je fyzickou nebo právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se na něj nevztahují.

1.4. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (faktura, prodejka) nebo dodací list. Daňový doklad může sloužit i jako dodací list. Daňový doklad / dodací list může zároveň sloužit i jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

1.5. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho kompletnost (příslušenství, počet kusů apod.). Veškeré nesrovnalosti pak nahlásit prodávajícímu bez zbytečných odkladů.

2. Práva z vadného plnění

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění dále upravují Obchodní podmínky.

2.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě

b) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 

2.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

2.5. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 3.1. a 3.2., má kupující právo prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (Zboží reklamovat).

2.6. Má-li Zboží vadu, má kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

2.7. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

2.8. Kupující má dále právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

2.9. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

2.10. V případě, že je kupující podnikatelem, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

2.11. V případě, že je kupující spotřebitelem, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

2.12. Nárok na uplatnění Reklamace zaniká v následujících případech:

a)mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou

b)používáním Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci

c) Zboží bylo poškozeno živly

d) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

e) Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

2.13. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

3. Uplatnění reklamace

3.1. Reklamaci může kupující uplatnit zejména písemně nebo osobně na adrese HOBBYTECH, spol. s r.o., Špidrova 43, 385 01 Vimperk, telefonicky na čísle +720 734 252 830 či elektronickou poštou na adrese info@pilyasekacky.cz.

3.2. Reklamaci může kupující uplatnit i v nejbližším autorizovaném servisu Zboží. Adresu nejbližšího autorizovaného servisu sdělí prodávající kupujícímu na dotaz.

3.3. Reklamované Zboží musí být předáno či zasláno vždy kompletní včetně kompletního příslušenství. Je vhodné Zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím Zboží. V případě neoprávněné Reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace.

3.4. K reklamovanému Zboží je doporučeno doložit:

a) Kopii dokladu o koupi nebo jiným vhodným způsobem doložit trvání lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění stanovenou Občanským zákoníkem (dodací list, záruční list, doklad o platbě apod.).

b) Záruční list výrobce, byl-li se Zbožím dodán

c) Reklamační list, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. V reklamačním listu uveďte podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefon a email). Uveďte i požadovaný způsob vyřízení Reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz).

3.5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení Reklamace (části Zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.6. O přijetí Reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem. Při přijetí reklamace vystaví prodávající reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno zejména:

a) datum, kdy kupující reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

3.7. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

4. Vyřízení reklamace

4.1. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailem. Prodávající v něm informuje kupujícího zejména o datu a způsobu vyřízení Reklamace, případně odůvodnění zamítnutí Reklamace.

4.2. Pokud bylo Zboží zasláno k Reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení Reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího (nebo udanou doručovací adresu).

4.3. Po vyřízení uznané Reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání Reklamace. Doba trvání Reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

4.4. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání Reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění Reklamace a expresní přepravy a další obdobné. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího vrátit původní Zboží prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí prodávající. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

4.5. Kupující je povinen reklamované Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován (tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání Reklamace)

4.6. V případě, že reklamované Zboží není převzato kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení Zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

4.7. Pokud si kupující nevyzvedne Zboží z vyřízené Reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

4.8. Při výdeji reklamovaného Zboží či vrácení peněz za Zboží v hotovosti po vyřízení Reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo Zboží přijato do Reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout Zboží vydat či proplatit reklamované Zboží. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji Zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

5. Smluvní záruka za jakost - prodloužená záruka

5.1. Prodávající může nad rámec zákonné lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění stanovenou Občanským zákoníkem (zákonné lhůty) poskytovat prodávajícímu prodlouženou záruční dobu. Prodloužená záruční doba se řídí výhradně podmínkami uvedenými v záručním listě, který je v tomto případě vždy dodáván se Zbožím. V záruční době přesahující délku zákonné lhůty nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. 

 

V Šumavských Hošticích 1.1.2023

 

Aktuální dokumenty:

Reklamační řád (pdf)

Obchodní podmínky (pdf)

Reklamační list (pdf)

 

Starší dokumenty:

Reklamační řád platný od 25.5.2018 do 31.12.2022 (pdf)

Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 do 31.12.2022 (pdf)